������ �� �������� ��

.

2023-02-02
    حېرانه ېم چې بېا د انتظار اوکړم کنه