ف رح أ ن

ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ ب‍راس‍اس‌ اطلاع‍ات‌ ف‍ی‍پ‍ا. Ag, M

2023-02-08
    السماع و القياس فى النحو العربي
  1. مف او ف ب ن رآ
  2. ـد وهـ
  3. ‏مشخصات ظاهری: ۴ج‌
  4. د
  5. ا ا راضي ً ِرح َ ف ث