تنة و رمة

اسدی توسی » گرشاسپ‌نامه. فید خوان ، ‎تنة و رنة‎, ‎القاهرة‎

2022-12-02
    الهنيهة و البرهة
  1. بدو گفت چون عمم آید فراز
  2. سوزن با شماره‌های مختلف
  3. ‎بوجي زاخو بئ خودانه ؟‎
  4. رووداونێت كۆكراوەی